Breit

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
SKU: 99 18 85

'Breit' Glass Bong Drum Percolator clear/black

PU 1pc
H 315mm Ø 40mm
SG 14 WT 3mm
SKU: 99 18 84

'Breit' Glass Bong Drum Percolator white/black

PU 1pc
H 250mm Ø 50mm
SG 14 WT 3mm
SKU: 99 18 83

'Breit' Glass Bong Drum Percolator white/black

PU 1pc
H 255mm Ø 40mm
SG 14 WT 3mm
SKU: 99 18 82

'Breit' Glass Bong Drum Percolator white/black

PU 1pc
H 225mm Ø 40mm
SG 14 WT 3mm
SKU: 99 18 56-5

'Breit' Mini Bong Set with Grinder + Shotgun Pipe

PU 1pc
H 175mm Ø 58/28mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-4

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 180mm Ø 60/28mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-3

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 145mm Ø 65/11mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-2

'Breit' Mini Bong Set with Grinder + Shotgun Pipe

PU 1pc
H 145mm Ø 52/18mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: 99 18 56-1

'Breit' Mini Bong Set with Grinder and Pure Pipe

PU 1pc
H 175mm Ø 64/24mm SG 14
Incl. Pipe Cleaner+Screens
SKU: #20 18 100

'Breitseite' 'Leaf' Glass Bong bent

PU 1pc
H 355mm Ø 50mm
SG 19 WT 4mm
SKU: #20 18 99

'Breitseite' 'Leaf' Glass Bong with Belly

PU 1pc
H 355mm Ø 50mm
SG 19 WT 4mm
SKU: #20 18 98

'Breitseite' Cylinder Bong

PU 1pc
H 355mm Ø 50mm
SG 19 WT 4mm

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4