Mix + Match Bong Kit

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
SKU: 62 18 06-29

'Blaze' 'M&M' Extender with Diffuser blue

PU 1pc
H 274mm Ø 52mm
SG 2x45 WT 5mm
SKU: 62 18 05-29

'Blaze' 'M&M' Extender with Ring Diffusor blue

PU 1pc
H 225mm Ø 65mm
SG 2x45 WT 5mm
SKU: 62 18 04

'Blaze' 'M&M' Base Cylinder Turbine Drumperco

PU 1pc
H 250mm Ø 45mm
SG 19bistable + 45 WT 5mm
SKU: 62 18 03

'Blaze' 'M&M' Bong Extender 2xHoneyCombs

PU 1pc
H 250mm Ø 77mm
SG 2x45 WT 5mm
SKU: 62 18 02

'Blaze Glass' 'M&M' Jet Flash Extender Tube

PU 1pc
H 300mm Ø 45mm
SG 45 WT 5mm
SKU: 62 18 01

'Blaze Glass' 'M&M' Extender Tube Ice + Turbine

PU 1pc
H 240mm Ø 40mm
SG 45 WT 5mm
SKU: BC 14

'BongClip' ® SG 14.5mm

PU 1pc
Stainless Steel
For SG 14 (14.5mm)
SKU: BC 19

'BongClip' ® SG 19mm

PU 1pc
Stainless Steel
For SG 19 (18,8mm)
SKU: BC 24

'BongClip' ® SG 29mm

PU 1pc
Stainless Steel
For SG 24 (24mm)
SKU: BC 29

'BongClip' ® SG 29mm

PU 1pc
Stainless Steel
For SG 29 (29,2mm)
SKU: BC 45

'BongClip' ® for SG 45 (45mm)

PU 1pc
Stainless Steel
For SG 45 (45mm)
SKU: BLA-R7

'Blaze Glass' 'M&M' Icebong Extender Tube

PU 1pc
'Mix & Match'
L 240mm, SG 45, WT 5mm

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4