Percolator + HoneyComb

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
SKU: 99281822-35

'Blaze' 'Tower' Bong Ice 2x8-Arm Perco 'No Logo' black

PU 12pc
H 560mm Ø 65/50mm
SG 19/14 WT 7mm
SKU: 99281822-29

'Blaze' 'Tower' Bong Ice 2x8-Arm Percolator 'No Logo' blue

PU 12pc
H 560mm Ø 65/50mm
SG 19/14 WT 7mm
SKU: 99281822-00

'Blaze' 'Tower' Bong Ice 2x8-Arm Percolator 'No Logo' clear

PU 12pc
H 560mm Ø 65/50mm
SG 19/14 WT 7mm
SKU: 99 18 65

Hand Painted Glass Bong Ice 5x Knob Perco 'Panda'

PU 1pc
H 330mm Ø 65/51mm
SG 19bistable WT 7mm
SKU: 99 18 64

Hand Painted Glass Bong Ice Perco 'Steampunk 2'

PU 1pc
H 450mm Ø 130/50mm
SG 19bistable/14 WT 5mm
SKU: 21 18 07

'Black Leaf' 'Bitch Bong' Boxed Bong Perco Ice

PU 1pc
H 300mm Ø 95/40mm
SG 19/14 WT 3,2mm
SKU: 99 18 49-29

Glass Bong Shower Head Percolator blue

PU 1pc
H 250mm Ø 100/25mm
SG 14F WT 3,5mm
SKU: 99 18 48-35

Glass Bong Ufo Percolator black

PU 1pc
H 260mm Ø 50/28mm
SG 19 WT 3,5mm
SKU: 99 18 47-29

Ice Bong HoneyComb blue

PU 1pc
H 260mm Ø 40mm
SG 14 WT 2,5mm
SKU: 99 18 46-35

Glass Bong Drum Percolator black

PU 1pc
H 205mm Ø 75/22mm
SG 14 WT 3,5mm
SKU: 99 18 45-35

Glass Bong HoneyComb black

PU 1pc
H 210mm Ø 70/22mm
SG 14 WT 3,5mm
SKU: 99 18 44-29

Glass Bong HoneyComb blue

PU 1pc
H 200mm Ø 70/22mm
SG 14 WT 3,5mm

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5